Regulamin


RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Jasne i przejrzyste zasady sklepu internetowego swiatetykiet24.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep Internetowy swiatetykiet24.pl działający pod adresem www.swiatetykiet24.pl, prowadzony jest przez Biuro-LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2F, wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000152880, Kapitał zakładowy wpłacony 98500,00 zł, NIP: numer 632-18-43-490. Regon numer: 278034667.
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy dodać zamawiane produkty do koszyka i wypełnić formularz zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. Czas wysłania zamówienia wynosi odpowiednio:
  a. w przypadku płatności „za pobraniem” lub przedpłaty poprzez płatności elektroniczne – w ciągu 24h od dnia złożenia zamówienia. Wysyłka zamówień złożonych w dniu roboczym do godziny 14.00 nastąpi w tym samym dniu. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 lub w dni wolne zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowią produkty, które mają oznaczony inny czas dostawy na kartotece np. 4 dni.
  b. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – w ciągu 24h od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu, wyjątek stanowią produkty, które mają oznaczony inny czas dostawy na kartotece np. 4 dni
4. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze i jest to zależne od wybranego przez klienta operatora dostarczającego.
5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
7. Przed dostarczeniem Produktu Sprzedawca może w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących materiału, koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawy” i "Płatności". Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. PŁATNOŚCI
1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
a. przy odbiorze - należność pobiera kurier,
b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
c. przedpłata przelewem bankowym na konto sklepu
DEUTSCHE BANK, Nr konta: 96 1910 1048 2789 1756 9200 0006
e. za pośrednictwem płatności elektronicznych Przelewy24 i Dotpay
f. Rozliczenia płatności elektronicznych dokonywane są zgodnie z wyborem klienta przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką lub przez Serwis Przelewy24 który prowadzony jest przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

4. DOSTAWA TOWARU
1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:
a. firmy kurierskiej FEDex,
b. firmy In Post (paczkomaty)
c. Poczta Polska
2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, jest możliwy pod adresem: Jaworzno ul. Wojska Polskiego 2f w dni robocze od godziny 8-17.
3. Koszt dostawy:
a. Za pośrednictwem, firmy kurierskiej:
15,00 zł- za paczkę do 30 kg
20,00 zł - za paczkę do 30 kg za pobraniem
b. Poczta Polska
11,00 zł –za paczkę do 0,5kg
c. Paczkomatów IN POST
9,90 złotych za paczkę do 10 kg
4. Transport gratis jest możliwy w przypadku gdy zamówienie przekracza wartość 200,00zł
5. Od momentu wejścia w posiadanie Produktów Klient zobowiązany jest do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi.

5. UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Kupna - Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2 Regulaminu.
2. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
5. Sprzedający, zgodnie z art. 39 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz 827 ze zm.) przed zawarciem umowy informuje Klienta o:
a. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
b. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
d. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w punkcie poprzedzającym
e. łącznej cenie świadczenia (VAT plus koszty dostawy)
f. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
g. sposobie i terminie zapłaty;
h. procedurze reklamacji;
i. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
j. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
k. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
l. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
m. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
n. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; (jeżeli są przewidziane)
o. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
p. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
q. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
r. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

7. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym swiatetykiet24.plsą gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
a. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
b. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BiuroLAND Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep tj. spółkę BiuroLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2F, wpisaną przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000152880, Kapitał zakładowy wpłacony 98500,00 zł, NIP: numer 6321843490. Regon numer: 278034667 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowych, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta o której mowa w pkt 9 podpunkt 1, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesłania Klientowi informacji handlowych o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie drogą elektroniczną.
5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje Konto”).
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego swiatetykiet24.pl Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

8. ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient może zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych(czternastu dnia) od dnia dostarczenia zamówionego towaru, za wyjątkiem produktów wykonanych na zamówienie, indywidualnie spersonalizowane zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z formy pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy  Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu wzoru wzór takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lubinnego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru listem poleconym na adres siedziby firmy Sprzedawcy: Biuro-LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-603), ul. Wojska Polskiego 2F, lub drogą elektroniczną na adres email:kontakt@swiatetykiet24.pl wpisując w tytule ZWROT TOWARU. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą drogi elektronicznej, Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku (materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci np. poczta elektroniczna)
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. Zwracany towar należy odesłać razem z wypełnionym formularzem zwrotu.
7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
8. Sklep dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru oraz poniesionych kosztów dostawy towaru do Klienta( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi przez Sklep.
9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.  Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
10. Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, tj. przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

9. REKLAMACJE
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne jest uprawniony do zgłoszenia tego faktu za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@swiatetykiet24.pl w temacie wpisując REKLAMACJA.Klient zwrotnie otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia, zawierające wytyczne dotyczące dalszego postępowania.
a) Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji.
b) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
c) Reklamacji podlegają:
- wady fizyczne,
- wady techniczne powstałe przy wykonaniu zamówienia,
- rozbieżności pomiędzy wypełnionym zamówieniem, a zawartością przesyłki,
- uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu.
d) Jeżeli Klient zgłosi reklamację Produktu  zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:

- był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach;

- uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy;

- był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub Sprzedawcy;

- uległ normalnemu zużyciu,

to po dostarczeniu Sprzedawca według własnego uznania może nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz może zażądać, żebyś Klient uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych, a także wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane podczas dokonywania Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie Sprzedawca odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.
e) Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów, jednak zażalenia, nie związane z niską jakością druku lub radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane.
f) Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy lub jeśli to możliwe zostanie naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) lub klient sobie tak zażyczy, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary albo obniżenie ceny nabytego towaru.
g) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
d) Reklamacji nie podlegają w szczególności, rozbieżności kolorystyczne wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Klienta wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje oraz jego konfiguracji i ustawień,
e) Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów, jednak zażalenia, nie związane z niską jakością druku lub radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane.
f) Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy lub jeśli to możliwe zostanie naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) lub klient sobie tak zażyczy, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary albo obniżenie ceny nabytego towaru.
g) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm).
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. 2) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. f) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
9. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.swiatetykiet24.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: BiuroLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2F,
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(ów)……………………………………………………………………………
Adres konsumenta(ów)……………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………….
Data
……………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Nr 2 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Biuro-LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2F, wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000152880, Kapitał zakładowy wpłacony 98500,00 zł, NIP: numer 6321843490. Regon numer: 278034667, na adres kontakt@swiatetykiet24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej kontakt@swiatetykiet24.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (n pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl